ايستگاه باستيل «چاپ اول»

نویسنده : حسین دولت آبادی
ناشر : افسانه
اپسالا، سوئد
تاریخ انتشار : 1996

ايستگاه باستيل مجموعة چند داستان کوتاه است که از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۳ در ايران و خارج از کشور نوشته شده اند. از اين مجموعه داستان آفاق و شاخه های شکسته را می توانيد در قسمت پاره هائی از رمان و داستان بخوانيد.

رده بندی: 
ناشر: