چوبین‌ در- چاپ اول

نویسنده : حسین دولت آبادی
ناشر : فروغ
کلن، آلمان
تاریخ انتشار : 2011

آخر سال سگ بود که خبر خسوف نابهنگام ماه و شایعه‌ی شبح خرس و صداها در سرتاسر منطقه‌ی چوبیندر پیچید...

رده بندی: 
ناشر: