قلمستان

نویسنده : حسین دولت آبادی
ناشر : ایران فردا
فرانسه، پاریس
تاریخ انتشار : 1988

قلمستان نام باغی است که «چلمرد» پس از عمری کار، زحمت و ذلّت صاحب شده و درخت های آن را به بار آورده است. داستان نمايش در اين باغ و حوالی آن و خانة چلمرد رخ می دهد. بسياری در تاريکی نشسته اند و برای تصاحب اين باغ و عروس زيبای او دندان تيز کرده اند. پسر چلمرد به اردوی انقلاب و امام پيوسته و با همسرش که عقايدی مترّقی دارد دچار مشکل شده است. شوهر فدوی امام و اسلام به جبهه می رود، زن فراری می شود و فرزند کوچک آن ها روی دست چلمرد می ماند و در بهاری سياه و سرد شکوفه های درخت های ميوة قلمستان يخ می زند و ...

رده بندی: