رونمائی کتاب حسین دولت آبادی ـ خون اژدها ـ در انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه