مریم مجدلیّه

نویسنده : حسین دولت آبادی
تاریخ انتشار : 2019

ناشر: نشر مهری، انگلیس

Mehri Publication <info@mehripublication.com

... روزها این‌جا و آن‌جا پرسه می‌زدم و دم غروب، به آن کلیسای خلوت و محقّر پناه می‌بردم؛ خاموش روی نیمکت می‌نشستم و تا مدت‌ها به ‌مریم مقدّس و به ‌‌مسیح مصلوب نگاه می‌کردم. کلیسایِ دهکده منزل آخر بود؛ هر‌ بار پا به کلیسا می‌گذاشتم، ترسی موهوم به سراغ‌ام می‌آمد، مسحور و مجذوب آن مرد لاغر و غمگین می‌شدم؛ نگاه‌ام به راه می‌رفت، از یاد می‌بردم مسیحی شده بودم و اغلب بر‌خودم صلیب نمی‌کشیدم. هر‌ بار در آستانة در، صدای آشنائی توی سرم می‌پیچید و پرهیب شبحی در بنا گوشم، به تمّسخر و تحقیر می‌گفت:

«دوباره پیدات شد، مریم مَجدَلیّه؟»

رده بندی: